Co-Location

Cooperate your server with us

บริการรับวางเครื่องเซิฟเวอร์ตาม IDC (Internet Data Center) ต่างๆ เพื่อใช้งานบ Public IP
ซึ่งทางเรารับฝากเครื่องประเภทต่างๆ ทั้ง 1U, 2U, 4U, Mini PC เป็นต้น
ซึ่งราคาแต่ละประเภทจะแตกต่างกันตามประเภทการใช้งานและการกินไฟของเครื่อง

ฟรี Firewall Layer 4 - Layer 7

Co-Location (Jastel)

ขนาดบริการ Max Power IP Address ในประเทศ ต่างประเทศ ราคา/เดือน
1 U RACK 0.5 1 1 Gbps 7/7 Mbps 2,500 Contact us
2 U RACK 0.5 1 1 Gbps 7/7 Mbps 3,500 Contact us
3 U RACK 1 1 1 Gbps 7/7 Mbps 5,500 Contact us
4 U RACK 1 1 1 Gbps 7/7 Mbps 7,000 Contact us
1/4 RACK 4 10 1 Gbps 7/7 Mbps 12,000 Contact us
1/2 RACK 8 18 1 Gbps 7/7 Mbps 22,000 Contact us
Full Rack 16 36 2 Gbps 7/7 Mbps 35,000 Contact us

Co-Location (Siamdata Communication)

ขนาดบริการ Max Power IP Address ในประเทศ ต่างประเทศ ราคา/เดือน
MiniPC 0.5 1 1 Gbps 500 Mbps 2,500 Contact us
1 U RACK 0.5 1 1 Gbps 500 Mbps 2,500 Contact us
2 U RACK 0.5 1 1 Gbps 500 Mbps 3,500 Contact us
3 U RACK 1 1 1 Gbps 500 Mbps 6,000 Contact us
1/4 RACK 4 8 1 Gbps 500 Mbps 10,000 Contact us
1/2 RACK 8 18 1 Gbps 500 Mbps 20,000 Contact us
Full Rack 16 36 2 Gbps 500 Mbps 30,000 Contact us

คำถามที่พบบ่อย